DNVGL.fi

Sertifikaatin väliaikainen pidättäminen ja pysyvä pidättäminen
Certification by DNV GL

Väliaikainen pidättäminen tarkoittaa, että sertifikaatin voimassaolo raukeaa määräajaksi/tietyksi ajanjaksoksi.

Pysyvä pidättäminen tarkoittaa, että sertifikaatin voimassaolo lakkautetaan pysyvästi.

Sertifikaatin voimassaolon väliaikaisen pidättämisen ja pysyvän pidättämisen syitä

DNV GL Business Assurance voi aloittaa sertifikaatin väliaikaisen pidättämisen tai pysyvän pidättämisen esimerkiksi silloin kun: 

1. Todetaan, että sertifioitu johtamisjärjestelmä ei ole toistuvasti pystynyt vastaamaan sertifioidun standardin vaatimuksiin, esim:

 • Yritys ei kykene antamaan asianmukaista vastausta auditoinnissa esitettyihin poikkeamiin.
 • Johtamisjärjestelmä ei vastaa nykyistä organisaatiota ja prosesseja, esim. yrityksessä tapahtuneiden muutosten seurauksena, yritysosto, yrityksen hajauttaminen jne.
 • Johtamisjärjestelmän merkittävää osaa ei ole sovellettu käytäntöön.

2.Määräaikaisia auditointeja ja uudelleensertifiointia ei ole tehty riittävän usein tai kuten suunniteltu. Useimmat johtamisjärjestelmät tulee auditoida vähintään 12kk välein.

3. Sertifiointisopimuksen ehtojen rikkominen, esim:

 • Auditointiin liittyvien maksujen maksamatta jättäminen
 • Sertifiointimerkin ja sertifiointiin viittauksen väärinkäytös

4. Asiakkaan vapaaehtoisesti pyytämä sertifikaatin väliaikainen tai pysyvä pidättäminen

5. Viranomaisilta tms. saadut todisteet, jotka saattavat vaikuttaa sertifikaatin voimassaolon tilaan, esim:

 • Sellaisten lakisääteisten/säätelevien vaatimusten noudattamatta jättäminen, jotka ovat merkityksellisiä sertifioidulle johtamisjärjestelmälle
 • Näyttöä siitä että vakavia vaaratilanteita/onnettomuuksia on syntynyt johtamisjärjestelmän laiminlyönnin johdosta.

Sertifikaatin myöntäneen DNV GL - Business Assurance yksikön johto ja valtuutettu henkilöstö tekee päätöksen jatkotoimenpiteistä, jotka perustuvat todisteiden ja näkökohtien tarkasteluun. Mikäli sertifikaatin voimassaolo päätetään pidättää, noudatetaan alla olevaa prosessia.

Sertifikaatin voimassaolon määräaikainen pidättäminen on yleensä ensimmäinen vaihe, mutta mikäli pidättämiseen johtanutta huolenaihetta ei ratkaista määräajassa, seuraa sertifikaatin voimassaolon pysyvä pidättäminen. Riippuen tapauksen vakavuudesta, DNV GL - Business Assurance voi päättää välittömästi sertifikaatin voimassaolon pysyvästä pidättämisestä.

Jos johtamisjärjestelmän epäonnistuminen tai soveltamisen puute liittyy tiettyyn osaan organisaatiota tai koskee tiettyjä tuotteita jne, voidaan harkita sertifioidun toiminnan rajaamista niiden ulkopuolelle vaihtoehtona sertifikaatin pidättämiselle. DNV GL - Business Assurance voi myös antaa asiakkaalle varoituksen sertifikaatin pidättämisen harkitsemisesta.

Sertifikaatin voimassaolon väliaikainen pidättäminen

Päätös sertifikaatin väliaikaisesta pidättämisestä toimitetaan asiakkaalle kirjallisessa muodossa. 

Päätöskirje sisältää:

 • Ilmoitus siitä, että sertifikaati ei ole voimassa ja sertifikaatin käyttö mainosmateriaalina on kielletty sinä aikana kun sertifikaati on väliaikaisesti pidätettynä.

Sertifikaatin väliaikainen pidättäminen kestää korkeintaan 6 kuukautta.

Seurantakäynti 

Seurantakäynnillä DNV GL – Business Assurance todentaa, että sertifikaatin voimassaoloa edellyttävät ehdot täyttyvät ja vaaditut korjaavat toimenpiteet on toteutettu.

Seurantakäynnin tulosten perusteella DNV GL – Business Assurance joko:

 • Toteaa positiivisen tuloksen ja peruuttaa sertifikaatin väliaikaisen pidättämisen. Sertifikaati on jälleen voimassa ja siitä toimitetaan asiakkaalle kirje.
 • Toteaa negatiivisen tuloksen, siitä syystä että yritys ei ole pystynyt ratkaisemaan ongelmia jotka johtivat sertifikaatin pidättämiseen. Tämä tilanne johtaa yleensä sertifikaatin pysyvään pidättämiseen. (Katso alempaa)

Sertifikaatin pysyvä pidättäminen

Sertifikaati voidaan pidättää pysyvästi mikäli:
 • Asiakas ei täytä sertifikaatin väliaikaisen pidättämisen edellytyksiä
 • Väliaikainen pidättäminen ei ole riittävä toimenpide.
 • Päätös sertifikaatin voimassaolon pysyvästä pidättämisestä toimitetaan virallisesti asiakkaalle ja se sisältää seuraavat vaatimukset
  • Sertifiointimerkin käytön lopettaminen sekä kaikkien sertifikaatin liittyvien viittausten lopettaminen 
  • Sertifikaatitodistuksen palauttaminen DNV GL - Business Assurance:lle
 • Asiakkaalla on oikeus valittaa päätöksestä. Muutosta voidaan hakea valitusmenettelyn kautta.

Miten voimme auttaa?

Ota yhteyttä