Keskeiset muutokset ISO 22000:2018 vs. ISO 22000:2005

ISO 22000:2018 noudattaa ISO:n ylätason rakennetta, HSL (High Level Standard), joka on yhteinen kaikille ISO-standardeille. Jotkut ISO 22000:2018 ja ISO 22000:2005 välisistä muutoksista johtuvat HLS:tä, kun taas jotkut ovat erityisiä elintarviketurvallisuuden hallinnassa.

ISO 22000:2018 julkaistiin 19. kesäkuuta 2018, ja se on kansainvälinen standardi. Koska se noudattaa samaa ylätason (HLS) rakennetta kuin muut laajalti käytössä olevat ISO-standardit, kuten ISO 9001 ja ISO 14001, se on helpompi integroida muihin hallintajärjestelmiin.

Jos jo sovellat ISO 22000:2005 -standardia, tunnistat suurimman osan ISO 22000:2018 -version vaatimuksista. ISO 22000:2005 verraten uudessa versiossa on jonkin verran muutoksia, joihin sinun on valmistauduttava siirtymisessä.

Keskeiset muutokset ISO 22000:2018 -versiossa

Nämä ovat joitain keskeisiä muutoksia, jotka on otettava huomioon:

1) HLS:tä johtuvat muutokset

 • Liiketoimintaympäristö ja sidosryhmät: Luku 4.1, sisäiset ja ulkoiset näkökohdat,esittelee uudet lausekkeet liiketoimintaympäristön järjestelmälliselle määrittämiselle ja seurannalle. Luku 4.2, osapuolten tarpeet ja odotukset, esittelee vaatimuksia tunnistaa ja ymmärtää tekijöitä, jotka voivat (mahdollisesti) vaikuttaa hallintajärjestelmän kykyyn saavuttaa aiotut tulokset
 • Johtamisen ja johdon sitoutumisen vahvistaminen: Luvussa 5.1 on nyt uusia vaatimuksia aktiivisen sitoutumisen ottamiseksi ja ottaa vastuuta hallinnointijärjestelmän tehokkuudesta.
 • Riskienhallinta: - Luku 6.1 vaatii nyt yrityksiä määrittämään, harkitsemaan ja tarvittaessa ryhtymään toimiin riskien ehkäisemiseksi, jotka voivat vaikuttaa (joko positiivisesti tai negatiivisesti) hallintajärjestelmän kykyyn saavuttaa aiotut tulokset.
 • Tarkoituksena on keskittyä tavoitteisiin parannusten ohjaajina: Nämä muutokset löytyvät luvusta 6.2 ja suoritusarvion luvusta 9.1.
 • Viestintään liittyvät laajemmat vaatimukset: Luku 7.4 on nyt ennemminkin ohjeellinen viestinnän "menettelytavan" osalta, mukaan lukien sen määrittäminen, mitä, milloin ja miten kommunikoida.
 • Elintarviketurvallisuuskäsikirjalle on vähemmän tiukat vaatimukset: - muutos esitetään luvussa 7.5. Tietojen on edelleen kuitenkin oltava dokumentoituja. Dokumentoituja tietoja on valvottava sen varmistamiseksi, että ne on riittävästi suojattu (viite 7.5.3). Vaatimus, että kirjallisest menettelytavat on poistettu.

2) Muut muutokset, jotka liittyvät erityisesti ISO 22000 -standardiin ja elintarvikkeiden turvallisuuden hallintaan

 • PDCA-sykli: Standardi selkeyttää Plan-Do-Check-Act -jakson, koska standardissa on kaksi erillistä sykliä: toinen kattaa hallintajärjestelmän ja toinen, joka kattaa HACCP:n periaatteet.
 • Soveltamisala, joka nyt tarkastelee erityisesti eläinten ruokaa: Eläinten ruoka, ja jotka eivät tuota elintarvikkeita ihmisravinnoksi. Rehu on tarkoitettu syötettäväksi elintarvikkeita tuottaville eläimille.
 • Joitakin tärkeitä muutoksia määritelmissä: "Harmi" korvataan "haitallisella terveysvaikutuksella", jotta varmistetaan johdonmukaisuus elintarviketurvallisuuden vaaran määritelmässä. "Varmistuksen" käyttö korostaa kuluttajan ja elintarvikkeen välistä suhdetta, joka perustuu elintarviketurvallisuuden varmuuteen.
 • Elintarviketurvallisuuspolitiikan viestiminen - luku 5.2.2: Vaatii johdolta selkeästi helpottaa työntekijöiden mahdollisuutta ymmärtää elintarviketurvallisuuspolitiikka.
 • Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän tavoitteet: Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän tavoitteiden määrittelyä on tarkennettu luvussa 6.2.1. sisältäen mm. seuraavaa: "Vastaa asiakkaiden vaatimuksia", "seurataan" ja "on todennettu".
 • Ulkopuolisten prosessien, tuotteiden tai palvelujen valvonta - luku 7.1.6: Tämä lauseke tuo esiin tarve valvoa tuotteiden, prosessien ja palvelujen toimittajia (mukaan lukien ulkoistetut prosessit) varmistaakseen asianmukaisten vaatimusten viestinnän täyttääkseen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän vaatimukset.

Lisäksi ISO 22000:2018 on useita keskeisiä muutoksia verrattuna ISO 22000: 2005 liittyen HACCP-systematiikkaan.