Johtamisjärjestelmien sertifiointi terveydenhuollon alalla

ISO-standardit voivat auttaa terveydenhuollon organisaatioita parantamaan potilasturvallisuutta ja muita keskeisiä toimintoja.

Terveydenhuoltoalan organisaatioiden kannalta tärkeitä ISO-standardeja ovat laatu- (ISO 9001), ympäristö- (ISO 14001) energianhallinta (ISO 50001) sekä tietoturva (ISO/IEC 27001). ISO-standardien mukainen jäsennelty johtamisjärjestelmä auttaa terveydenhuollon organisaatiota omaksumaan jäsennellyn lähestymistavan, jolla hallita operatiivisia riskejä ja panostaa jatkuvaan parantamiseen. 

Riippumattoman kolmannen osapuolen myöntämä sertifiointi antaa varmuuden suorituskyvystänne ja todisteen siitä, että olette noudattaneet kansainvälisesti tunnustettuja standardeja.

Hyödyt 

Johtamisjärjestelmän sertifiointi osoittaa, että organisaationne pystyy täyttämään tietyn standardin vaatimukset.  Se auttaa yritystänne:

 • Varmistamaan, että teillä on käytössä järjestelmät, jotka tukevat tavoitteitanne;
 • tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä;
 • Määrittämään, hallitsemaan, valvomaan ja parantamaan monimutkaisia ja toisiinsa liittyviä prosesseja;
 • noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia kansainvälisiä ja kansallisia lakisääteisiä vaatimuksia;
 • toteuttamaan parhaita käytäntöjä ja menettelyjä;
 • estää vaaratilanteiden syntymisen;
 • tunnistaa parannusalueet ja varmistaa johtamisjärjestelmän jatkuva parantaminen;
 • antaa potilaille, viranomaisille ja muille sidosryhmille varmuus siitä, että olette ottaneet käyttöön hyvin toimivan johtamisjärjestelmän ja sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen.

Miten edetä?

Sertifioidun laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto edellyttää, että tunnette valitun standardin vaatimukset ja asetatte selkeät tavoitteet hallintajärjestelmän toteuttamiselle ja arvioinnille. Sertifiointi ja johtamisjärjestelmän jatkuva parantaminen on matka. ISO-sertifiointien mukaisesti auditoinnit tehdään vuosittain.   Nämä ovat tärkeitä vaiheita alkuun pääsemiseksi:

 • Tutustukaa valittuun standardiin. Kannattaa pitää mielessä, että koulutusta on saatavilla.
 • Arvioikaa nykyinen johtamisjärjestelmä ja pyrkikää tunnistamaan puutteet.
 • Ryhtykää toimiin parannusta vaativien osa-alueiden korjaamiseksi, jotta voitte valmistautua sertifiointiin.
 • Varmistakaa ylimmän johdon sitoutuminen. Hyvä johtamisjärjestelmä vaatii koko organisaation sitoutumisen ylimmältä tasolta lähtien.
 • Ottakaa yhteyttä akkreditoituun sertifiointielimeen sertifiointiprosessin aloittamiseksi.

Miten voimme auttaa?

DNV tarjoaa akkreditoitua sertifiointia terveydenhuollon alalla toimiville yrityksille kaikkien johtamisjärjestelmästandardien osalta. Sairaaloiden ja muiden terveydenhuollon organisaatioiden kannalta tärkeitä standardeja ovat:

 • Laadunhallinta (ISO 9001);
 • Ympäristöasioiden hallinta (ISO 14001);
 • Ympäristö- ja energia-asioiden hallinta (ISO 50001);
 • Tietoturva (ISO/IEC 27001).
DNV on johtava maailmanlaajuinen sertifiointiorganisaatio, joka tarjoaa johtamisjärjestelmien sertifiointia. Auditoijillamme on laaja kokemus terveydenhuollon ja muiden alojen auditoinneista. Voimme tukea teitä seuraavasti:  
 • Koulutuksilla, joilla kartoitetaan tietämystä valitusta standardista;
 • Itsearviointipaketilla, jonka avulla voidaan testata ja mitata mikä on valmiutenne sertifiointiin;
 • GAP-analyysi sertifiointivalmiuden tarkistamiseksi
 • Valitun standardin mukainen sertifiointi.
Ottakaa yhteyttä, keskustelemme mielellämme sertifioinnista kanssanne!