Päästökauppatodentamisen menettelykuvaus

Lakiperusta

Päästökaupan todentamistoiminta Suomessa perustuu kaikissa EU-maissa yhtäläisesti voimassaolevaan komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2084/2020. Tämän lisäksi todentajan tehtävien viranomaisluonteesta johtuen todentajan toimintaa säätelee myös kansallinen viranomaislainsäädäntö (mm. hallintolaki, hallintolainkäyttölaki ja laki viranomaistoiminnan julkisuudesta).

Palvelusopimus

Sopimusta varten toiminnanharjoittaja toimittaa todentajalle ajankäyttöarvion laatimimisen kannalta tarpeelliset tiedot laitoksesta (esim. päästölupa ja tarkkailusuunnitelma, tarkkailumenetelmäsuunnitelma ja viimeinen käytettävissä oleva päästölaskelma ja tuotantotasoraportti). Todentaja arvioi näiden tietojen pohjalta palvelun toteuttamiseen tarvittavan ajan ja esittää aika-arvioon perustuvan hinnoittelun tarjouksessa ja sitä seuraavassa sopimuksessa. Hinnoittelu perustuu aika-arvioihin, koska asetuksen 2084/2020 mukaan todentajalla on oltava mahdollisuus käyttää lisäaikaa tilanteessa, jossa etukäteisarvio tarkkailujärjestelmän monimutkaisuudesta osoittauu liian pieneksi tai jossa tarkkailutoiminnasta tai päästötiedoista paljastuu lisäajankäyttöä vaativia puutteita. Ajankäyttötarvetta voivat kasvattaa myös laitoksilla ja/tai tarkkailutoiminnassa tapahtuvat muutokset tai lainsäädännössä tai viranomaisvaatimuksissa tapahtuvat muutokset.

Todentamiseen valmistautuminen

Todentaja laatii laitoksella suoritettavaa todentamistehtävää ja sen ajankohtaa kuvaavan todentamisohjelman, jonka perustaksi todentaja tarvitsee täytäntöönpanoasetuksen 2084/2020 artiklan 10 mukaiset lähtötiedot todennettavasta laitoksesta ja päästöjentarkkailutoiminnasta.

Todentaminen ja laitoskäynnit

Vuosittaiseen todentamiseen sisältyy pääsääntöisesti laitoskäynti. Vähäpäästöisillä  laitoksilla laitoskäyntejä on kuitenkin täytäntöönpanoasetuksessa esitettyjen edellytysten täyttyessä mahdollista jättää joskus väliin todentajan harkinnasta. Laitoskäynti voidaan myös jättää väliin, mikäli toiminnanharjoitta on saanut siihen energiavirastolta vapautuksen ja laitoskäynnin väliin jättäminen on perusteltua todentajan suorittaman riskinarvioinnin pohjalta. Laitoskäynti tehdään joko päästöselvityksen tarkastamisen yhteydessä tarkkailuvuoden päätyttyä tai se voidaan tehdä tästä erillisenä tarkkailuvuoden aikana. Erillisellä laitoskäynnillä toiminnanharjoittaja voi pienentää omaa riskiään sen suhteen, että tarkkailutoiminnasta paljastuisi virheitä, joiden korjaamiseen jäisi vain vähän aikaa.

Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet

Mikäli todentaja havaitsee toiminnanharjoittajan raportoimissa tiedoissa tai niiden keräämiseen käytetyissä laitteissa tai menetelmissä sellaisia puutteita, jotka estävät positiivisen todentajanlausunnon jättämisen FINETS-järjestelmään, raportoi todentaja puutteet toiminnanharjoittajalle kirjallisesti ja sopii toiminnan-harjoittajan kanssa menettelyistä ja aikatauluista, joiden puitteissa toiminnanharjoittajan toteuttamat korjaavat toimenpiteet suoritetaan ja todennetaan. Takarajan korjaavien toimenpiteiden ja niiden todentamisen aikataululle muodostaa vuosittainen todennettujen päästöjen raportointiaika joka on maaliskuun viimeinen päivä. 

Todentamistyön raportointi

Päästöselvityksen osoittauduttua komission täytäntöönpanoasetuksen mukaan kelvolliseksi todentaja kirjaa positiivisen lausunnon päästöselvityksestä tai tuotantotasoraportista FINETS-järjestelmään. Mikäli todentamisen yhteydessä on havaittu puutteita, joita ei pystytä poistamaan ne kirjataan myös FINETS-järjestelmään. Vähäiset poikkeama eivät estä positiivisen lausunnon kirjaamista. Sen sijaan päästöjen määrässä olevat olennaisuusrajan ylittävät epävarmuudet johtavat negatiivisen lausunnon jättämiseen.

Valitus/oikaisumenettely

Päästökauppatehtävään liittyvään todentajan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, vaan siihen voi hakea oikaisua todentajalta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyyntö rekisteröidään DNV:n tietokantaan. Pyyntö tutkitaan ja toimenpiteistä päätetään DNV Business Assurance Finland Oy Ab:n johtoryhmässä. Pyynnön vastaanottamisesta ja ratkaisusta asiassa ilmoitetaan pyynnön tekijälle. Todentajan oikaisumenettelyssä antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten, kun siitä hallinnonkäyttölaissa säädetään.  Julkisoikeudellista maksuvelvollisuutta tai muuta julkisoikeudellisesta oikeussuhteesta aiheutuvaa velvollisuutta tai oikeutta koskevan riidan, samoin kuin hallintosopimusta koskevan riidan, johon haetaan viranomaisen ratkaisua muuten kuin muutoksenhakuteitse (hallintoriita-asia), käsittelee hallinto-oikeus. Valitus tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä on sen viranomaisen toimialue, jonka päätöksestä valitetaan. Hakemuskirjelmässä on mainittava toimenpide, jota vaaditaan, sekä vaatimuksen perusteet hallinnonkäyttölain mukaisesti.

Päästökauppatodentaminen (EU ETS)

Pätevyysalueet:

  • Polttolaitokset