Skip to content
ViewPoint Kestävä kehitys

Ovatko yritykset sitoutuneet kestävään kehitykseen?

On kulunut kahdeksan vuotta siitä, kun YK käynnisti 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Onko sen jälkeen tapahtunut mitään? DNV:n tuore ViewPoint-tutkimus paljastaa, että monet yritykset ovat aidosti sitoutuneet kestävään kehitykseen. Lisäksi se, milloin yritykset aloittivat matkansa, ei ole ratkaisevaa kestävän kehityksen hyötyjen saamisen kannalta. Kuka tahansa voi onnistua. Kyse on ensisijaisuudesta ja sitoutumisesta, jota mieluiten tukee jäsennelty lähestymistapa.

Kestävästä kehityksestä näyttää tulleen monille yrityksille pikemminkin välttämättömyys kuin mukavuus. Tutkimuksesta käy ilmi, että yli puolet (56%) vastaajista sanoo kestävän kehityksen olevan "erittäin tärkeä" tai "tärkeä" prioriteetti yrityksensä liiketoimintastrategiassa. Jopa 69,9% on jo sitoutunut tai aikoo sitoutua yhteen tai useampaan YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteesta. Suuryritykset (>500 työntekijää) ovat varhaisia aloittajia, mutta pienet yritykset (<100 työntekijää) ovat ottamassa kiinni, kun kestävyysvaatimukset laajenevat ja erityisesti tavarantoimittajiin kohdistuu paineita.

Myöhäisten aloittajien onneksi se, milloin aloitit ensimmäisen kestävän kehityksen toimesi, ei ratkaise tuotettua arvoa. Sen sijaan myönteiset tulokset riippuvat tutkimuksen mukaan paljon enemmän siitä, miten kestävään kehitykseen suhtaudutaan, eli siitä, mikä on liiketoimintastrategiassa asetettu etusijalle, miten jäsenneltyä lähestymistapaa sovelletaan ja miten laajasti ESG-ulottuvuuksia ja -aiheita tarkastellaan.

Sidosryhmät eivät ole ainoa paine, joka kohdistuu yrityksiin kestävän kehityksen edistämiseksi. Niitä kehotetaan yhä useammin toimimaan laajemmin. Tähän asti on keskitytty pääasiassa ympäristöulottuvuuteen. Ympäristöystävällisyys ja päästöjen vähentäminen on ollut monille pitkäaikainen painopiste, ja energiakriisi on luultavasti vahvistanut tätä. Uusi riskitodellisuus, joka edellyttää yrityksiltä useiden eri riskien torjumista - esimerkiksi tietoturvan, lahjonnan torjunnan ja monimuotoisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden (DEI) - pakottaa ne kuitenkin laajentamaan toimintaansa sosiaaliseen ulottuvuuteen ja erityisesti hallintotapaan.

Tämä voi tuntua monista pelottavalta tehtävältä. Yrityksillä, jotka jo luottavat sertifioituun johtamisjärjestelmään liiketoimintatavoitteidensa ja strategiansa toteuttamisessa, voi kuitenkin olla etulyöntiasema. Jopa 83,5% yrityksistä uskoo, että johtamisjärjestelmä auttaa niitä saavuttamaan ESG-sitoumukset tai kestävän kehityksen tavoitteet. Esimerkiksi ISO-standardin mukaisen johtamisjärjestelmän voi sertifioida myös riippumaton kolmas osapuoli. Tutkimustuloksista käy selvästi ilmi, että luottamusta on rakennettava erityisesti ulkoisiin sidosryhmiin, jotka ovat myös yritysten kestävän kehityksen aloitteiden ensisijaisia vetureita.

Metodi

Tutkimus toteutettiin toukokuussa 2023 käyttäen CAWI-menetelmää (Computer Assisted Web Interviewing). Siihen osallistui 893 DNV:n Business Assurance -asiakasta eri toimialoilta Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Keski- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa. Yritykset, jotka eivät toteuta tai suunnittele kestävän kehityksen toimia (7 %), jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle.

Otoksen ei voida väittää edustavan tilastollisesti yrityksiä maailmanlaajuisesti.

Lataa koko raportti

(optional)
(optional)