DNV.fi

Riskienhallintaan perustuva sertifiointi

Risk Based Certification* - Sertifiointi seuraavalle tasolle

Riskienhallintaan perustuva auditointimenetelmämme antaa sinulle mahdollisuuden osoittaa, että se noudattaa valittua standardia, samalla kun ylläpitää pitkällä aikavälillä kestävää liiketoiminnan suorituskykyä.

Risk Based Certification

Riskien kohtaaminen ja vähentäminen ovat aina kuuluneet yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaan. Nykypäivän toimintaympäristö tuo kuitenkin uusia haasteita ja vaatimuksia. Esimerkiksi sidosryhmät odottavat, että organisaatio hallitsee laaja-alaisesti toimintansa sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät vaikutukset. Riskienhallintaan perustuvan mallin käyttö sertifikaatin ylläpitoauditoinnissa parantaa organisaation hallintojärjestelmän kykyä navigoida tässä jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Esimerkiksi käytännössä hyvin toimiva ISO 9001 -sertifioitu laadunhallintajärjestelmä on erinomainen perusta kehittää kestävää yrityksen suorituskykyä. Sen avulla voi esimerkiksi varmistaa, että toimitukset saapuvat asiakkaalle ajallaan tai tuoteviat ja jäte minimoidaan. TTT-johtamisjärjestelmä puolestaan parantaa työturvallisuutta vähentämällä tapaturmia ja sairauksista johtuvia poissaoloja.

Riskienhallintaan perustuva auditointimalli tarjoaa hallinnolle kattavan näköalapaikan, josta tunnistaa suurimmat riskit liiketoimintatavoitteille. Se kohdistaa auditoinnin organisaation kannalta tärkeimpiin asioihin ja analysoi kuinka hyvin johtamisjärjestelmä toimii näiden kriittisten riskien hallinnassa.  

Hyödy enemmän sertifioinnistasi

Riskienhallintaan perustuva auditointimalli seuraa edelleen tuttua prosessia PLAN – DO – CHECK - ACT (SUUNNITTELE – TEE – TARKISTA – TOIMI), mutta laajentaa näkökulmaa organisaation sisä- ja ulkopuolella. Kestävän suorituskyvyn rakentaminen edellyttää kaikkien olennaisten liiketoimintatavoitteisiin vaikuttavien riskien sisällyttämistä auditointiin. Hyvin toteutettu auditointi tuottaa uutta tietoa johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja siihen kohdistuvista vaatimuksista.

Ensimmäinen askel tällä sertifiointipolulla on ymmärtää organisaation tyyppi ja sen konteksti. Se tarkoittaa pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteiden ja tärkeimpien sisäisten ja ulkoisten sidosryhmientunnistamista sekä kriittisten, yksittäisten tavoitteiden toteutumista estävien riskien tunnistamista.

Prosessi luo pohjan organisaation ja DNV GL:n auditoijan aloituspalaverille, jossa priorisoidaan tärkeimmät riskit ja yhdessä määritellään 1-3 fokusaluetta, joihin auditointi keskittyy. Fokusalueiden tulee heijastaa pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteita eli asioita, joilla on suurin merkitys tavoitteiden saavuttumisen kannalta. 

Tämä tehdään samanaikaisesti kuin valitun standardin ylläpitoauditointi (esimerkiksi ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 tai FSSC 22000). Fokusalueet antavat rakenteen auditoinnille.  Auditoija voi arvioida organisaation kannalta tärkeimmät kysymykset samalla kun hän tarkistaa, että johtamisjärjestelmä vastaa valitun standardin vaatimuksiin.

Riskienhallintaan perustuva auditointimalli ei vaadi lisäaikaa eikä aiheuta lisäkustannuksia. Sen tuloksena syntynyt auditointiraportti sisältää listan tutkimustuloksista, analyysin fokusalueiden suorituskyvystä ja yhteenvedon tärkeimmistä seikoista organisaation johtoryhmän käyttöön.

Auditointi voi olla erittäin hyödyllinen työkalu johtamisjärjestelmää kehittäessä. Se auttaa tunnistamaan riskejä lieventäviä toimenpiteitä laaja-alaisesti niin nykyhetken operatiivisiin haasteisiin kuin pitkän aikavälin tavoitteisiin. Samalla se luo perustan kestävälle liiketoiminnan suorituskyvylle ja parantaa organisaation kykyä vastata sidosryhmien vaatimuksiin.

Mitä saat auditoinnista?

Riskienhallintaan perustuva auditointimalli on suunniteltu tuottamaan enemmän hyötyä jokaisella auditointikerralla ja rakentamaan kestävää liiketoiminnan suorituskykyä.

  • Laajempi näkökulma auttaa johtamisjärjestelmää lieventämään kriittisiä riskejä.
  • Ammattitaitoinen ja kokenut auditoija kohdistaa auditoinnin organisaation kannalta tärkeimpiin asioihin ja suorittaa samalla valitun standardin ylläpitoauditoinnin.
  • Sertifikaatti
  • Auditointiraportti analysoi kuinka hyvin johtamisjärjestelmä tukee valittuja fokusalueita.
  • Tietoa, joka parantaa johtamisjärjestelmän kykyä tukea pitkän aikavälin tavoitteita ja siten kestävää liiketoiminnan suorituskykyä.
  • Hyvä lähtöasetelma ISO:n korkean tason rakenteisiin johtamisjärjestelmissä, joiden odotetaan olevan osa ISO-standardia, esimerkiksi ISO 9001:2015.
* Risk Based Certification on DNV GL AS:n rekisteröity EU-tavaramerkki.

Miten voimme auttaa?

Ota yhteyttä