Skip to content

Ilmastonmuutoksen lisääminen ISO-johtamisjärjestelmästandardeihin

ISO on julkaissut muutoksen moniin nykyisiin ja uusiin johtamisjärjestelmästandardeihinsa. Se sisältää tekstin, jonka mukaan yritysten on otettava huomioon ilmastonmuutokseen liittyvien riskien merkitys analysoidessaan organisaatioiden toimintaympäristöä ja asianomaisten osapuolten tarpeita.

Muutos on seurausta ISO:n Lontoon julistuksesta, jossa ISO sitoutuu torjumaan ilmastonmuutosta ja edistämään ilmastopolitiikkaa.

Joillekin standardeille ilmastonmuutosriskit eivät ehkä tule ensimmäisenä mieleen. ISO:n tarkoituksena ei ole pakottaa yhdistämään niitä, vaan varmistaa, että jokainen organisaatio sisällyttää ilmastonmuutoksen osaksi kontekstianalyysiään ja ottaa sen huomioon johtamisjärjestelmän suunnittelussa ja täytäntöönpanossa, jos se katsotaan merkitykselliseksi.

Organisaation asiayhteyden ja asianomaisten osapuolten tarpeiden ja vaatimusten ymmärtäminen on jo nyt pakollista ja se on esitetty ISO-standardin yhdenmukaistetun rakenteen lausekkeessa 4. Ainoa muutos on, että organisaation on aina harkittava ilmastonmuutokseen liittyvien riskien merkitystä ja sitä, miten ne vaikuttavat johtamisjärjestelmäänne.

Mitkä standardit?

Ilmastonmuutosta koskevaa muutosta sovelletaan kaikkiin A-tyypin ISO-johtamisjärjestelmästandardeihin eli niihin standardeihin, joissa määritetään vaatimukset ja joita yritykset voivat sertifioida. Tähän kuuluvat seuraavat standardit: ISO 14001, ISO 15378, ISO 19443, ISO 21001, ISO 22000, ISO 22301, ISO 28000, ISO 29001, ISO 37001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 9001, ISO/IEC 20000 ja ISO/IEC 27001. (Katso ko. standardien lista Communiqué from IAF and ISO.)  

Ilmastonmuutoksen luontainen merkitys vaihtelee suuresti eri standardien välillä niiden erilaisen soveltamisalan ja käyttötarkoituksen vuoksi. Merkityksellisyys riippuu myös sellaisista tekijöistä kuin organisaation sijainti ja luonne, esim. yrityssektori, prosessien, tuotteiden ja palvelujen tyyppi jne.

Mitkä ovat vaatimukset?

Muutos on sisällytetty harmonisoituun rakenteeseen (ISO/IEC-direktiivien liitteen SL Liite 2, osa 1, konsolidoitu ISO-täydennys), ja se sisältää uuden ilmastonmuutosta koskevan tekstin seuraaviin kahteen lausekkeeseen:

  • 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen, jossa lisätyn tekstin mukaan "Organisaation on tulee määrittää, onko ilmastonmuutos slle olennainen asia". 
  • 4.2 Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen, johon on lisätty teksti: "HUOMAUTUS: olennaisilla sidosryhmillä saattaa olla olla ilmastonmuutokseen liittyviä vaatimuksia". 

    (Huom.: yllä esitetty teksti on käännös englanninkielisestä alkuperäistekstistä ja sanamuotoihin voi tulla muutoksia virallisessa kansallisessa standardin käännöksessä)

Lyhyesti sanottuna uudessa vaatimuksessa säädetään, että organisaatioiden on määritettävä, onko ilmastonmuutos olennainen asia ja onko asianomaisilla osapuolilla ilmastonmuutokseen liittyviä vaatimuksia. Jos asia todetaan merkitykselliseksi, ilmastonmuutos on otettava huomioon johtamisjärjestelmän kehittämisessä ja täytäntöönpanossa. Jos sinulla on jo ISO-standardin mukaisesti sertifioitu johtamisjärjestelmä, teet jo tällaista kontekstianalyysiä.  Ainoa ero on se, että ilmastonmuutos on aina otettava huomioon analyysissä, ja jos se todetaan merkitykselliseksi, se on sisällytettävä johtamisjärjestelmään.

Kasvihuonekaasut, ilmaston lämpeneminen ja ilmastonmuutos ovat olleet esityslistalla yli 30 vuotta, ja ne ovat koskeneet hallituksia, viranomaisia, yrityksiä, kansalaisjärjestöjä ja koko yhteiskuntaa. Päästöjen kielteiset vaikutukset ovat ilmeisiä, ja kaikkien panos on välttämätön.

Monet organisaatiot ovat jo selvittäneet, miten ilmastonmuutos vaikuttaa niiden liiketoimintaan. Niille, jotka eivät ole vielä tehneet niin, tämä voi olla tilaisuus aloittaa ilmastonmuutokseen liittyvien riskien arviointi ja varustaa johtamisjärjestelmä auttamaan haasteisiin vastaamisessa.

DNV:n auditoija ottaa nämä lisäykset huomioon tulevissa auditoinneissa arvioidessaan näitä johtamisjärjestelmän osia.