Skip to content

Sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan kiinnitetään entistä enemmän huomiota "uuden riskitodellisuuden" keskellä.

Erilaisten teollisuudenalojen yritykset keskittyvät ESG-strategiassaan entistä enemmän sosiaalisiin kysymyksiin ja hallintotapaan kestävän kehityksen edistämiseksi.

Kohokohdat:

  • Hallinnointi nousee entistä tärkeämmäksi osaksi kestävän kehityksen strategioita yritysten muuttuvan riskikuvan mukaisesti.
  • Suuremmat yritykset kiinnittävät entistä enemmän huomiota sosiaalisiin tekijöihin, kuten DEI:hen, kun monimuotoisuudesta ja osallisuudesta tulee erottavia tekijöitä markkinoilla.
  • Kestävä kehitys nähdään nyt välttämättömänä, ei vapaaehtoisena, jotta liiketoiminta olisi kestävää vihreämmässä maailmassa.

DNV:n viimeisimmän ViewPoint Sustainability Survey -tutkimuksen mukaan sosiaaliset ja hallinnolliset mittarit nousevat nopeasti yritysten asialistalla, sillä yhä useammat yritykset pitävät niitä ESG-strategiansa keskeisinä tukipilareina kestävän liiketoiminnan kasvun aikaansaamiseksi.

Tutkimuksen mukaan sertifioitu johtamisjärjestelmä, jolla voidaan saavuttaa sekä ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa koskevat tavoitteet että YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, on yhä tärkeämpi tekijä, kun halutaan rakentaa luottamusta asiakkaiden, sijoittajien ja muiden sidosryhmien keskuudessa yritysten kestävyyspyrkimyksiin.

"Erityisesti suurissa yrityksissä, joilla on suurempi vastuuvelvollisuus markkinoilla, on havaittavissa siirtymä kohti vahvempaa keskittymistä sosiaalisiin kysymyksiin ja hallintotapaan, kun riskikuvio muuttuu ja näiden osa-alueiden merkitys kasvaa", kommentoi tuloksia Barbara Frencia, DNV:n Business Assurance -yksikön toimitusjohtaja. "Erityisesti hallinto on saanut suuremman painoarvon, kun yritykset pyrkivät yhä enemmän parantamaan suorituskykyä esimerkiksi tietoturvan ja tekoälyn käyttöönoton kaltaisilla aloilla, joita ei enää pidetä valinnaisina vaan olennaisen tärkeinä luottamuksen rakentamisen, häiriönsietokyvyn kehittämisen ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamisen kannalta."

 

Viewpoint_highlights_PR_Barbara_Frencia 

Photo: Barbara Frencia, CEO of Business Assurance, credit to Marco Presenti

Laaja tutkimus kattoi laajan poikkileikkauksen 893 yrityksestä, jotka toimivat eri toimialoilla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Keski- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa. Tutkitut yritykset vaihtelevat kooltaan pienistä, alle 100 työntekijän yrityksistä keskisuuriin, 100-500 työntekijän yrityksiin ja suuriin, yli 500 työntekijää työllistäviin yrityksiin.

Kestävä kehitys erittäin tärkeällä sijalla

Tutkimus osoittaa, että yli puolet vastaajista pitää kestävyyttä nyt ensisijaisen tärkeänä, koska siitä on tullut olennainen osa yritysten liiketoimintaa - pikemminkin välttämätön kuin mukava asia. 85 prosenttia vastaajista on jo ryhtynyt toimiin tällä alalla ja 15 prosenttia on suunnitteluvaiheessa. Lisäksi 70 prosenttia on jo sitoutunut tai aikoo sitoutua johonkin kestävän kehityksen tavoitteista.

Suuret yritykset ovat edelläkävijöitä kestävän kehityksen alalla, sillä 94 prosenttia näistä yrityksistä ryhtyy toimiin, kun taas pienistä yrityksistä 75 prosenttia. Syynä on ensisijaisesti tarve vastata asiakkaiden odotuksiin, joita seuraavat sääntelyvaatimukset, sijoittajien odotukset ja pitkän aikavälin kehityssuunnitelmat.

Vihreät aloitteet, kuten energiansäästö, jätehuolto ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, ovat edelleen monien yritysten ensisijainen painopistealue: 88 prosenttia niiden kestävyysponnisteluista kohdistuu niihin, ja suuret yritykset käyttävät 95 prosenttia resursseistaan ympäristökysymyksiin - erityisesti päästöjen vähentämiseen.

Tätä suuntausta on luultavasti vahvistanut viimeaikainen energiakriisi, kun taas muut vaikuttavat tekijät voivat liittyä suuntauksiin, kuten muovijätteen, pakkausten ja materiaalien vähentämiseen tuotteiden kestävyyden parantamiseksi, tutkimuksessa todetaan.

Ei siis ole yllättävää, että ympäristöhyödyt ovat myönteisten tulosten listan kärjessä, johon kuuluvat resurssien, materiaalien ja energian säästöt, sääntelyn noudattaminen, asiakkaiden voittaminen ja yritysten toimintatapojen parantaminen.

Sosiaaliset ja hallinnolliset näkökohdat yleistyvät

On kuitenkin selvää, että yritykset kiinnittävät entistä enemmän huomiota sosiaalisiin ja hallinnollisiin kysymyksiin, joiden osuus kestävyyspyrkimyksistä oli 73 prosenttia ja 65 prosenttia, ja ne ovat tutkimuksen mukaan kasvussa.

Tämä laajempi näkemys ESG:stä pätee erityisesti hallintotapaan, jossa nykyisen 65 prosentin luvun nähdään nousevan 21 prosenttiyksikköä 86 prosenttiin, kun yhä useammat yritykset suunnittelevat aloitteita esimerkiksi yritysvastuun, sisäisten politiikkojen ja säännösten sekä riskinhallintastrategian aloilla.

Tutkimuksessa korostetaan, että "uusi riskitodellisuus" on keskeinen liikkeellepaneva voima, joka on johtanut siihen, että yritysjohtamiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Etusijalla ovat muun muassa lahjonnan torjunta, tietoturva sekä monimuotoisuus, tasapuolisuus ja osallisuus.

"Tämä voi johtua yhä epävakaammasta riskikuvasta, joka uhkaa häiritä liiketoimintaa. Tietoverkko- ja tietoturvan, DEI:n ja lahjonnan torjunnan kaltaiset aiheet asettavat yrityksille paineita ottaa jäsennelty lähestymistapa liiketoiminnan jatkuvuuteen ja rakentaa joustavuutta", tutkimusraportissa todetaan.

Suuryritykset ovat aktiivisimpia kaikilla kolmella ESG-ulottuvuudella, ja sosiaalisella alalla etusijalla ovat työterveys ja -turvallisuus, jonka jälkeen tulevat hyvinvointi ja hyvinvointi, koulutus ja kehitys sekä DEI. Suuret yritykset painottavat myös enemmän DEI:tä ja ihmisoikeuksia kuin muut, mikä saattaa johtua siitä, että markkinat valvovat niitä enemmän.

Mielenkiintoista on, että tutkimukset osoittavat, että monimuotoiset ja osallistavat yritykset ovat todennäköisesti menestyksekkäämpiä kuin vähemmän monimuotoiset yritykset, ja DEI-toiminta on yhä tärkeämpi edellytys liiketoiminnalle, tutkimuksessa todetaan.

Strukturoitu lähestymistapa tuottaa arvoa

83,5 prosenttia yrityksistä katsoo, että jäsennelty lähestymistapa, jossa on käytössä tunnustettujen ISO-standardien mukaiset johtamisjärjestelmät, tukee niiden kykyä täyttää ESG- ja SDG-sitoumukset. 87 prosenttia vastaajista katsoo, että järjestelmien riippumaton sertifiointi tuo lisäarvoa. Tämä lähestymistapa voisi myös auttaa vastaamaan yhteen suurimmista kestävään kehitykseen liittyvistä haasteista - tietojen keräämiseen, saatavuuteen, laatuun, validointiin ja integrointiin - standardoidun mallin avulla, todetaan tutkimusraportissa.

Vaikka kestävyys on monille suhteellisen uusi asia, tämän alan asettamista etusijalle, kykyä ottaa laaja ESG-näkökulma ja jäsennellyn lähestymistavan omaksumista sitoumusten täyttämiseksi pidetään ratkaisevampana kuin tälle tielle käytettyä aikaa.

Kyselyssä korkealle arvostettiin myös "sääntelyn noudattamisen osoittaminen" ja "luottamus asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin", kuten yhteisöihin ja kansalaisjärjestöihin, rakenteellisen lähestymistavan ja riippumattomasti sertifioidun johtamisjärjestelmän avulla. Tämä vahvistaa käsitystä siitä, että luottamus on olennainen osa yritysten kestävän kehityksen matkaa.

Lataa koko raportti (eng)