Other sectors

My Care™: Vankka ja ketterä lähestymistapa infektioriskien hallintaan

Label My Care

Ota yhteyttä

Tiedätkö jo mitä etsit tai haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

My Care tarjoaa riippumattomia arviointipalveluita, joilla yrityksen sidosryhmät saadaan vakuuttuneiksi siitä, että tartuntariskien hallinta on olennainen osa yrityksen yleistä riskien hallinnan lähestymistapaa.

Riskien hallinta vaatii uutta lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon tämänhetkinen COVID-19-pandemia ja myös tartuntatautien torjuntaa pidemmällä aikavälillä koskevat näkökohdat, jotka ovat organisaation joustavuuden kannalta riskitekijöitä. On tärkeää ymmärtää, miten tästä aiheutuviin uusiin markkinoiden haasteisiin voidaan vastata. Kuluttajien ja työntekijöiden on voitava luottaa siihen, että yritykselläsi on käytössään toimenpiteet, joilla heidän turvallisuutensa voidaan taata. 

Sen lisäksi, että yrityksillä on keinot hallita välittömiä hätätilanteita, niiden on nyt nopeasti kehitettävä uusia tartuntariskien hallintaprosesseja. Tämän jälkeen ne pitää integroida olemassa oleviin prosesseihin tai HSE-hallintajärjestelmiin (terveys, turvallisuus ja ympäristö) ja varmistaa niiden käyttöönotto koko organisaatiossa. Samanaikaisesti on varmistettava kansallisten ja kansainvälisten vaatimusten ja alan parhaiden käytäntöjen noudattaminen ja jatkuva mukautuminen nopeasti muuttuvaan COVID-19-pandemiatilanteeseen. 

My Care™ – kuluttajien luottamuksen rakentaminen

DNV:n oma My Care -menetelmä on kehitetty tukemaan yrityksiä arvioitaessa, hallittaessa ja pienennettäessä tartuntariskiä yritysten johtamisjärjestelmissä, liiketoimintaprosesseissa ja toiminnassa. My Care -arvioinnit tarjoavat tarvittavaa organisaationlaajuista näkemystä ja luottamusta silloin, kun järjestelmän toiminta- ja muuta valmiutta pitää arvioida ja tunnistaa alueita, joissa on parantamisen varaa. 

My Care noudattaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa yrityksen joustavuuden rakentamiseksi. Se antaa valmiuden käsitellä tämänhetkisiä tartuntatauteja ja voi myös pysyvästi muuttaa yrityksen HSE-käytäntöjä (terveys, turvallisuus ja ympäristö) ja sen johtamisjärjestelmiä organisaation joustavuuden parantamiseksi pitkällä tähtäimellä.  

Riippumattoman kolmannen osapuolen suorittama tarkastus antaa käsityksen siitä, ovatko oikeanlaiset toimenpiteet yrityksen käytössä ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi. Tämä lisää sidosryhmien viestinnän avoimuutta.  Kaikki arviointia koskevat raportit tallennetaan lohkoketjuumme, mikä lisää luottamusta ja eheyttä. Luottamusta osoittava My Care -merkki välittää yrityksen viestin tehokkaasti asiakkaille. Aseta se näytteille yrityksen verkkosivustoon tai toimitiloihin. Asiakkaat pääsevät heti tarkastelemaan validoitua lausuntoraporttia sen todentamiseksi ja hyödyntämään sitä päätöksenteossaan. 

Tavoitteena on varmistaa, että toteutetut prosessit ja käytännöt suojelevat ihmisiä tehokkaasti riippumatta siitä, missä kehitysvaiheessa yrityksen on tällä hetkellä. Tämän saavuttamiseksi kannatamme jäsenneltyä lähestymistapaa, jossa noudatetaan jatkuvan parantamisen ja seurannan periaatetta. Infektioriskien hallintatilanne muuttuu nopeasti, ja siksi tartuntariskien hallinnan lähestymistavan pitää olla dynaaminen, mukaan lukien seuraavat keskeiset vaiheet:  

 1. Yrityksen tartuntariskin hallinta- ja pienentämismahdollisuuksien arviointi
 2. Yrityksen prosessien ja/tai HSE-käytäntöjen mukauttaminen COVID-19 jälkeiseen tilanteeseen
 3. Yrityksen asiakkaiden vakuuttaminen tartuntariskien hallinnan toimivuudesta liiketoiminnan avaamisen edellytyksenä
 4. Luottamuksen lisääminen pitämällä yhteyttä asiakkaisiin digitaalisin keinoin 
 5. Mukauttaminen ja parantaminen, uudelleenarviointi ja uudelleen sitouttaminen.

Edut yrityksellesi: 

 • Lakien ja säännösten noudattamisen varmistaminen
 • Varmuuden tarjoaminen keskeisille sidosryhmille yrityksen kyvystä hallita riskejä
 • Vankan johtamisjärjestelmän rakentaminen nopeaa COVID-19-reagointia ja liiketoiminnan pitkäaikaista joustavuutta varten
 • Kommunikointi markkinoille siitä, että yrityksen toiminta on varmalla ja turvallisella pohjalla.

DNV:n My Care™ -ratkaisut: 

My Care -menetelmä tukee yrityksiä niiden arvioidessa, hallitessa ja pienentäessä tartuntariskiä johtamisjärjestelmissä, liiketoimintaprosesseissa ja toiminnassa. DNV voi myös tukea yritystä sen koulutustarpeissa uusien tai mukautettujen prosessien tehokkaan toteutuksen varmistamiseksi organisaatiossa. My Care sisältää kolme palvelua, jotka ovat merkityksellisiä kaikilla toimialoilla toimiville yrityksille:   
 • Valmiusarviointi

  Mitä:
  Kaikkien toiminnan uudelleenkäynnistämisen edellyttämien tartuntojen ehkäisytoimenpiteiden käyttöönoton ja toteutuksen varmistaminen.
  Kuka: Kaikki millä tahansa toimialalla toimivat yritykset, jotka haluavat saada selville asiaa koskevan lainsäädännön ja parhaiden käytäntöjen noudattamisasteen ja tiedottaa suorituskyvystään sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille.
  Tulos: Arviointia koskeva raportti, jossa hahmotellaan suorituskyky ja tarvittavat parannukset. Valmiustasoa koskeva lausunto sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön. Digitaalinen luottamusta osoittava ”My Care – Infection Prevention Ready” -merkki ulkoista viestintää varten. (Katso merkki esitteestä.)
 • Valmiuden arviointi (Edistynyt)

  Mitä:
  Yrityksen prosessien valmiusasteen mittaaminen sekä johtamisjärjestelmän tartuntojen ehkäisy- ja lieventämiskeinojen omaksumisen ja hallinnan mittaaminen.
  Kuka: Organisaatiot, jotka pyrkivät hallitsemaan ja kehittämään infektioriskien hallintavalmiuttaan omissa HSE-järjestelmissään.
  Tulos: Yrityksen sisäiseen käyttöön tarkoitettu valmiusprofiili sekä ulkoiseen käyttöön tarkoitettu kypsyystasoa koskeva lausunto. Digitaalinen luottamusta osoittava ”My Care – Infection Prevention Advanced” -merkki ulkoista viestintää varten. (Katso merkki esitteestä.)
 • Räätälöidyt palvelut

  Mitä:
  Tilaa My Care -menetelmään perustuva räätälöity asiakasohjelma, joka voi sisältää protokollan, koulutuksen ja arviointiohjelmien kehittämisen tai mukauttamisen.
  Kuka: Ihanteellinen suurille organisaatioille tai verkostoille, jotka haluavat tilata kohdennetun tai strategisen investoinnin olemassa olevaan järjestelmään tai jotka tarvitsevat erityisohjelman tartuntariskien hallitsemiseksi toiminnassaan.
  Tulos: Hallitustasoiset raportit tartuntariskivalmiudesta sekä parannusehdotukset. Räätälöity erityisprotokolla (-protokollat). Koulutus- ja/tai arviointiohjelmat. Räätälöity lausunto sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön. Erityinen luottamusta osoittava digitaalinen merkki ulkoista viestintää varten.

DNV:n tartuntariskienhallintamenetelmässä käytetään valmiusmallia, joka perustuu kuuteen osa-alueeseen: toiminta, viestintä, strategia, hallinto, tietoanalyysi ja jatkuva toteutus. My Care -menetelmän kehitystyö perustuu vahvasti DNV:n tartuntariskien hallinnan lähestymistapaan, jota käytettään sairaaloissa potilasturvallisuuden varmistamiseksi. DNV:n omien terveydenhuoltoon perehtyneiden tarkastajien ja lääketieteen ammattilaisten käyttämät terveydenhoitostandardit ja asiantuntemus on yhdistetty omaan riskienhallinnan tietämykseemme, HSE-hallintajärjestelmän asiantuntemuksemme ja valmiuden arviointiin käytettyyn kansainväliseen turvallisuuden arviointijärjestelmään (ISRS™). ISRS on maailmanlaajuisesti johtava järjestelmä, jota käytetään arvioitaessa, parannettaessa ja esiteltäessä organisaation liiketoimintaprosessien kuntoa.

DNV:n asiantuntijat suorittavat kaikki arvioinnit My Care -menetelmän mukaisella osaamistasolla:

 • ISRS-koulutuksen saaneet konsultit valmiuden arviointia varten
 • Johtavat ISO 45001 -auditoijat riskienhallinnan tuntemusta varten 
 • Yhdenmukaisuudesta huolehditaan erityisellä menetelmiä koskevalla koulutuksella
 • DNV:n terveydenhuollon ammattilaiset antavat tarpeen mukaan tukea Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa.

Ota yhteyttä

Tiedätkö jo mitä etsit tai haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: