DNVGL.fi

ISO/IEC 27001 terveydenhuollon alalla

ISO 27001 for healthcare

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä tarjous

Terveydenhuollon ammattilaiset käsittelevät erittäin arkaluontoista ja henkilökohtaista tietoa useammin kuin muilla aloilla. Tiedon hallinnan kannalta on tärkeää, että tieto on turvattu, salattu ja tarvittaessa käsiteltävissä.

 ISO/IEC 27001 sertifioitu johtamisjärjestelmä auttaa organisaatiotanne varmistamaan, että käsittelemänne tieto on ajantasaista ja laadukasta.

Miten ISO/IEC 27001 tukee terveydenhuollon tarjoajia? 

Organisaatiot tallentavat tietoja monin eri tavoin, digitaalisesti, paperille ja henkilöstön osaamisen kautta. Tiedon turvallisuus onkin erittäin tärkeä tekijä, kun se koskee potilasturvallisuutta hoitolaitoksessa. Potilaskertomukset ja -tiedot, kuten laboratoriotulokset ovat arkaluontoisia ja niihin tulisi olla pääsy ainoastaan henkilöillä, joilla siihen lupa. Ajantasaiset ja päivitetyt tiedot ovat ratkaiseva tuki hoitohenkilökunnalle ja ne auttavat ylläpitämään turvallisuutta. On tärkeää aina varmistaa, että lääketieteellisen hoidon perusteena on oikeat tiedot. Pahimmassa tapauksessa tarpeellisten potilastietojen tai lääkitystietojen puuttuminen saattaa johtaa ihmishenkien menetykseen. 

IT-järjestelmät ovat tarpeen potilastietojen varastoinnin sekä niihin pääsemisen lisäksi myös lääketieteellisen tutkimuksen tekemiseksi. Tehokas johtamisjärjestelmä auttaa organisaatiotanne varmistamaan sekä tietojen turvallisuuden että potilaiden turvallisuuden. ISO/IEC 27001 on kansainvälisesti tunnustettu tietoturvaan painottuva johtamisjärjestelmästandardi. Toteuttamalla ISO/IEC 27001 mukaista johtamisjärjestelmää voitte varmistaa, että organisaationne tunnistaa ja lieventää riskejä, joita liittyy arkaluontoisten ja tärkeiden tietojen käsittelyyn.

Sertifioitu johtamisjärjestelmä on yhteensopiva kansallisen lainsäädännön kanssa ja sovellettavissa parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti. Sertifioinnilla voidaan myös vakuuttaa potilaat, viranomaiset ja muut sidosryhmät siitä, että olette huomioneet kaikkien tärkeiden tietojen turvallisuusnäkökohdat.

Miten ISO/IEC 27001 sertifiointi tukee organisaatiota?

Sertifioitu tietoturvajohtamisjärjestelmä osoittaa sitoutumista tietosuojaan ja tuo varmuuden siitä, että tiedot ovat asianmukaisesti suojattuja – ovat ne sitten paperilla, digitaalisesti, tai työntekijä tiedossa. Johtamisjärjestelmät antavat systemaattisen lähestymistavan riskien minimointiin ja varmistavat lakisääteisten ja muiden normatiivisten vaatimusten noudattamisen. 

Lisäksi sertifioinnin avulla organisaationne oppii:

 • Ohjaamaan, hallitsemaan ja käsittelemään oikein organisaation hallussa olevaa tietoa.
 • Ottamaan aktiivisen lähestymistavan tiedonhallintaan ja turvaamaan elintärkeää tietoa. 
 • Tunnistamaan ja vähentämään tietojen käsittelyyn liittyviä riskejä.
 • Noudattamaan asianmukaista kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä.
 • Varmistamaan hoidon ja toiminnan jatkuvuus sellaisissa tapauksissa, joissa tietoturva on vaarantunut.
 • Tarjoamaan varmuuden potilaille, viranomaisille ja muille sidosryhmille siitä, että arkaluontoiset tiedot ovat turvassa.

Miten päästä alkuun? 

Jotta sertifioitu tietoturvajärjestelmä voidaan ottaa käyttöön, tulee organisaationne tuntea ISO / IEC 27001 -standardin vaatimukset ja asettaa selkeät tavoitteet tietoturvajärjestelmän toteuttamiseen ja arviointiin.  Tässä muutamia tärkeitä askelia alkuun pääsemiseksi:
 • Tutustu ISO / IEC 27001 -standardiin. Koulutusohjelmia on saatavilla ja suomenkielinen standardi voidaan hankkia esim. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n kautta.
 • Tunnista kaikki lakisääteiset vaatimukset, joita organisaationne tulee noudattaa.
 • Laadi yleiskuva organisaationne tietovarannoista.
 • Toteuta riskinarviointi, jonka avulla voitte tunnistaa ja ymmärtää organisaationne tietoihin liittyvät riskit. Kolmannen osapuolen esiarvioinnista voitte saada arvokasta tietoa järjestelmän implementoinnin tilasta.
 • Laadi riskien osalta arvojärjestys ja valitse toimenpiteet, joiden avulla olisi mahdollista vähentää riskejä. Varmista myös organisaationne hyväksyttävä riskitaso.
 • Varmista ylimmän johdon sitoutuminen. Hyvä johtamisjärjestelmä edellyttää, että ylin johto on sitoutunut ja koko organisaatio on sitoutettu sen toteuttamiseen.
 • Valitse luotettava akkreditoitu sertifiointikumpppani, jonka avulla pääsette alkuun sertifiointiprosessissa.

Sertifiointi ja johtamisjärjestelmän jatkuva parantaminen on matka. Suomessa toimivat akkreditoidut sertifiointiorganisaatiot, kuten DNV Business Assurance, toteuttavat  määräaikaisarvioinnit vähintään vuosittain ja uudelleensertifiointi tapahtuu joka kolmas vuosi.

Risk Based Certification™ on räätälöity organisaationne tarpeisiin

DNV:n toteuttama Risk Based Certification- auditointimenetelmä antaa organisaatiollenne enemmän lisäarvoa auditoinnista. Aloitamme pyytämällä organisaatiotanne määrittelemään liiketoiminnan kannalta merkittävimmät tietoturvallisuuteen liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Sen lisäksi, että auditoimme valitut standardit, keskitymme auditoinnissa käsittelemään valittuja riskialueita. Tämä on liiketoimintanne kannalta tärkeää, jotta voitte nostaa esiin olennaisimmat kehityskohteet ja keskittyä niihin. Valitut painopistealueet ovat osa sekä uudelleenarviointia, että vuosittaisia määräaikaisauditointeja. Autamme teitä kehittymään painopistealueissanne ja keskittymään auditoinneissa olemassaolevien riskien mukaisesti.

Koulutus ja muut siihen liittyvät palvelut

Osaaminen auttaa tuomaan standardit osaksi organisaation toimintaa ja auttaa muutoksen toteuttaamisessa. Pyrimme auttamaan teitä sitouttamaan organisaationne mukaan yhteiseen prosessiin jatkuvan parantamisen ja oppimisen kautta. Tarjoamme ISO 27001 aiheisia koulutuksia, jotka voidaan räätälöidä terveydenhuollon alalle, kuten ISO 27001 perusteet, sisäisen auditoinnin koulutus, johdolle suunnaatuja koulutuksia ja riskien hallinta -koulutusta. Voimme myös tukea organisaatiotanne tekemällä esiarvioinnin tai GAP-nykytila-analyysin jolla voidaan yksilöidä tarkemmin riskejä, aukkoja ja parannusta vaativia alueita, jotka tulee huomioida ennen sertifiointia. 

Ota yhteyttä ja kerromme lisää eri koulutusvaihtoehdoista.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä tarjous

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: