DNV.fi

Miten kriisinhallintasuunnitelmanne on toteutettu?

Yritykset voivat suojata työntekijöitään ja liiketoimintaansa järjestelmällistä kriisinhallintasuunnitelmaa käyttäen. Vaikuttavuuden kannalta on välttämätöntä tuntea täytäntöönpanoaste ja se, miten hyvin se vastaa COVID-19 liittyviin ohjeisiin ja määräyksiin.

Man stopping domino's from falling

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos

Yritykset voivat suojata työntekijöitään ja liiketoimintaansa järjestelmällistä kriisinhallintasuunnitelmaa käyttäen. Vaikuttavuuden kannalta on välttämätöntä tuntea täytäntöönpanoaste ja se, miten hyvin se vastaa COVID-19 liittyviin ohjeisiin ja määräyksiin.

Tärkeimmät kansainväliset ja kansalliset viranomaiset ja toimielimet ovat reagoineet yhteiskuntiin ja finanssimaailmaan vaikuttavaan pandemiaan antamalla ohjeita ja asettamalla uusia fyysisen etäisyyden säilyttämiseen liittyviä määräyksiä tartuntojen hillitsemiseksi. Organisaatioiden on täytynyt reagoida tilanteeseen ottamalla käyttöön COVID-19-tilanteen mukaisia kriisinhallintasuunnitelmia ja vaativia järjestelmiä ja toimenpiteitä. Toteutettujen toimenpiteiden on oltava paikallisten ja kansallisten asetusten mukaisia, ja niitä on tarpeen mukaan päivitettävä. Ohjeiden ja määräysten tehokas toimeenpano on välttämätöntä työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä terveyden suojelemiseksi sekä liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Toimenpiteiden tehokkuus riippuu siitä, kuinka hyvin ne mukautetaan vallitsevaan tilanteeseen, miten ne toteutetaan ja kuinka hyvin ne otetaan organisaatiossa käyttöön.

Miten voimme auttaa?

DNV GL:n kriisinhallinnan arviointikäytännöllä (Crisis Management Assessment Protocol) arvioidaan organisaatioiden toteuttamia riskinhallintatoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on hallita COVID-19:n aiheuttamaa tartuntauhkaa ja sen vaikutuksia organisaation liiketoimintaan. Käytäntö tarjoaa keinot valmiuden mittaamiseksi tunnistamalla puutteet, huomionarvoiset pyrkimykset ja toiminnassa tapahtuneet parannukset.  Arviointi tapahtuu eritysmallimme seitsemän kriteerin mukaan:

 1. Johtaminen
 2. Strategia
 3. Viestintä
 4. Täytäntöönpano 
 5. Valvonta 
 6. Tietojen analysointi
 7. Arviointi
Arvioinnissa tarkastellaan ja analysoidaan:
 • Organisaation toimintaympäristöä.
 • Kriisinhallintaa varten laadittua organisaatiorakennetta.
 • Riskianalyysiä ja suunniteltuja riskinhallintatoimenpiteitä.
 • Resursseja ja riskien vähentämiseen tähtääviä toimia.
Kaikki toimenpiteet tehdään etänä ja niihin kuuluvat:
 • Organisaation laatimien asiakirjojen analysointi (esimerkiksi menettelyt, asiakirjat, organisaatiojärjestelyt jne.)
 • Organisaation kriisinhallintatiimin (-tiimien) jäsenten haastattelut.
 • Toimistoissa, tuotantolaitoksissa ja toimipaikoilla, varastoissa, etätyössä jne. työskentelevien henkilöstön haastattelut.

Riskien vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä voidaan toteuttaa nopeasti riippumattoman arvioinnin tuloksia hyödyntäen. Ne suojaavat yrityksen työntekijöitä ja liiketoiminnan jatkuvuutta sekä lyhytaikaisten toimien että pitkäaikaisten prosessin muutosten aikana. Tuloksia voidaan käyttää laadittaessa yksityiskohtaista toimintasuunnitelmaa, jolla korjataan havaittuja puutteita.

DNV GL tarjoaa seuraavia lisäpalveluita:

 • Metodologinen tuki toimintasuunnitelman määrittelemistä varten.
 • Seuranta-arviointi toimintasuunnitelman tehokkuuden määrittämiseksi.
 • Säännölliset arvioinnit käyttöön otettujen kriisinhallintakäytäntöjen ylläpidon ja päivityksen arvioimiseksi, jotta niiden jatkuva noudattaminen voidaan varmistaa.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja?

Kyllä, kiitos