DNVGL.fi

Akkreditoitu sertifiointi ja sertifiointiprosessi

Mikä on akkreditoitu sertifiointi ja miten sertifiointiprosessi etenee?

​Sertifioitu johtamisjärjestelmä on selkeä alku liiketoiminnan parantamiseen. Yhä enemmän siitä on tullut myös vaatimus organisaatioiden välisille sopimuksille.

Certification by DNV GL

Akkreditointi

Akkreditoinnilla tarkastetaan sertifiointielimen, kuten DNV Business Assurancen pätevyys. Täyttääkseen akkreditointivaatimukset akkreditointiviranomainen arvioi kyseessä olevan sertifiointielimen/toimijan varmistaakseen, että sertifiointielin/toimija täyttää olemassa olevat vaatimukset. Tämä on akkreditointiviranomaisen tapa auditoida auditoijia.

Kolmannen osapuolen akkreditoitu sertifiointi

Akkreditoitua toimintajärjestelmien sertifiointia käytetään osoittamaan, että standardin asettamat vaatimukset täyttyvät. Akkreditoidut sertifiointielimet/toimijat ovat auditointiorganisaatioita, jotka tuottavat auditointipalveluita organisaatioille, jotka haluavat sertifioitua tietyn standardin mukaisesti.

Risk Based Certification™ - the Journey

Risk Based Certification on DNV:n yksilöllinen tapa suorittaa kaikki johtamisjärjestelmäsertifioinnit. Tieto siitä mihin kannattaa kohdistaa parantamispanostukset on tärkeää liiketoiminnan riskien hallinnassa. Risk Based Certification-prosessi on räätälöity arvioimaan organisaation valitsemia liiketoiminnan riskejä.

Organisaatiosi päättää, mitkä toimintaprosessit ovat kriittisimpiä toiminnan menestymiselle. DNV Business Assurance arvioi painopistealueet ja tunnistaa niihin liittyvät parantamistoimenpiteet arvioiden samalla standardinmukaisuutta. Kun standardin vaatimukset täyttyvät, myönnetään järjestelmälle sertifikaatti. Tämän lisäksi organisaatio saa arvion valittujen painopistealueiden hallinnan tasosta.

DNV:n sertifiointiprosessi

Tehokas johtamisjärjestelmä on jatkuvan parantamisen kohteena. Sekä järjestelmää että sertifikaattia on ylläpidettävä. Siksi akkreditoitu sertifiointi koostuu kahdesta osiosta: sertifiointiarvioinnista ja sen jälkeen sertifioinnin ylläpitoarvioinneista. DNV Business Assurance toteuttaa Risk Based Certification -prosessia molemmissa osioissa.

Sertifiointiarviointi

1. Lähtötilannekartoitus 

Painopisteiden määrittelyssä on tiedettävä mikä on organisaatiolle tärkeää. On tunnistettava liiketoimintastrategia ja ne seikat jotka vaikuttavat strategian toteuttamiseen. Seuraavaksi sovitaan 1–5 painopistealuetta, joiden perusteella arviointi kohdennetaan. Painopistealueiden tulee olla osa johtamisjärjestelmää ja kohdistua riski- tai menestystekijöihin. Painopisteistä sopiminen on yhteistyötä, johon toivomme ylimmän johdon aktiivisesti osallistuvan. Arvioijamme voivat auttaa painopistealueiden tunnistamisessa.

2. Dokumentaation tarkastus

Pääarvioijamme tarkastaa organisaationne johtamisjärjestelmän dokumentaation. Tästä syntyneessä dokumentaationtarkastusraportissa on yhteenveto kaikista havainnoista, joita on arvioinnin aikana tehty. Raportti kertoo, onko organisaationne valmis sertifiointiauditointiin. Dokumentaation tarkastus voidaan suorittaa joko etukäteen tai osana alustavaa käyntiä.

3.  Alustava käynti/Esiarviointi

Ennen varsinaista sertifiointiarviointia suoritamme alustavan käynnin tai esiarvioinnin organisaatiossanne. Alustavaan käytiin voidaan yhdistää myös dokumentaation tarkistus. Alustavan käynnin tarkoitus on kaksijakoinen:

  • Arvioida järjestelmän sertifiointivalmius, tarkastamalla esimerkiksi järjestelmädokumentaation, menettelytavat, toimitilat ja lyhyesti järjestelmän käyttöasteen.
  • Keskustella painopistealueista ja määritellä 1-3 painopistealuetta, joihin itse arviointi painottuu.

Yllä olevien perusteella sovitaan sertifioinnin laajuudesta ja sertifiointiarvioinnin ohjelmasta.

4. Sertifiointiarviointi 

Sertifiointiarviointi koostuu vapaamuotoisista haastatteluista, tarkastuksista ja järjestelmän toimivuuteen liittyvistä havainnoista sekä oleellisen dokumentaation tarkistuksesta. Tämän prosessin aikana arvioimme johtamisjärjestelmän vaatimustenmukaisuuden verrattuna kyseessä olevaan standardiin sekä painopistealueiden vaikutuksen. Kun järjestelmä täyttää kyseisen standardin vaatimukset, myönnämme sertifikaatin. Havainnot sekä painopistealueisiin liittyvät huomiot esitetään arvioinnin loppukokouksessa ja liitetään arviointiraporttiin. Auditoinnin jälkeen organisaationne tulee käsitellä ja vastata mahdollisiin poikkeamiin sovitussa ajassa.

5. Päätös sertifikaatin myöntämisestä

Pääarvioijamme varmistaa, että olette käsitelleet poikkeamat asianmukaisesti. Myönteisen tuloksen jälkeen hän tekee suosituksen sertifikaatista. Päätös sertifikaatista tehdään DNV sisäisesti riippumattoman katselmoinnin jälkeen. Myönteisen päätösen tekemisen jälkeen sertifikaati toimitetaan teille lyhyen ajan kuluessa.

Sertifikaatin ylläpito

Tässä vaiheessa organisaationne on läpäissyt sertifiointiarviointiin liittyvän prosessin ja voi nyt siirtyä sertifikaatin ylläpitoon.

Sertifikaatin kattavuutta saatetaan joutua muuttamaan 3 vuoden auditoitijakson aikana. Mikäli sertifikaatin kattavuutta laajennetaan, aloitetaan se (tarvittaessa) kuten kohdassa kuvattu 2. Dokumentaation tarkistus. Sen jälkeen prosessi jatkuu kohdasta 4. Sertifiointiarviointi alkaen (sertifikaatin laajennuksena).

6. Määräaikaisauditointi

Jokainen myönnetty sertifikaatti on voimassa kolme vuotta. Sertifioinnin yhteydessä tehdään määräaikaisauditointisuunnitelma kolmen vuoden jaksolle. Näillä auditoinneilla varmistetaan organisaation jatkuva vaatimustenmukaisuus standardin vaatimuksiin. Minimivaatimuksena on vähintään yksi määräaikaisarviointi vuodessa. Nämä arvioinnit varmistavat organisaation jatkuvan standardin vaatimustenmukaisuuden, samalla kun arvioidaan valittujen painopistealueiden toiminnan tehokkuutta.

7. Uudelleensertifiointiauditointi

Kun kolmen vuoden jakso on loppumassa, sertifikaatin voimassaoloa jatketaan uudelleensertifiointiauditoinnilla.

Sertifikaatin pidättäminen tai peruminen

Mitä tapahtuu jos organisaatio ei pysty ylläpitämään johtamisjärjestelmään ja sertifiointia?

DNV Business Assurance:lla on läpinäkyvä toimintamalli sertifikaatien pidättämiselle ja perumiselle. Sitä käytetään tilanteissa, joissa yritys jatkuvasti ja selvästi jättää täyttämättä johtamisjärjestelmästandardin vaatimukset tai muiden syiden johdosta, jotka on mainittu kohdassa Sertifikaatin väliaikainen pidättäminen ja pysyvä pidättäminen.

Kuka tekee päätöksen sertifikaatista?

Sertifioinnin kohde, eli sertifioitava toiminta määritellään jo sertifiointiprosessin alkuvaiheessa. Toisinaan esiintyy tarvetta laajentaa tai vähentää sertifioitavaa toimintaa, esimerkiksi yrityskauppojen, yrityksen toiminnan pienenemisen tai uusien toimipaikkojen lisäämisen vuoksi. 

Päätösen sertifikaatin myöntämisestä sertifiointiarvioinnin tai uudelleenarvioinnin jälkeen sekä silloin kun sertifikaatin laajenemisen tai vähentäminen on ajankohtaista tekee pätevä ja valtuutettu henkilöstö DNV:lla, jotka ovat eri henkilöitä kuin auditointiin osallistuneet henkilöt. 

Päätös syntyy sertifiointiprosessiin ja siihen liittyvien dokumenttien katselmuksen perusteella. Samankaltaista katselmusta noudatetaan, kun tehdään päätös väliaikaisesta sertifikaatin pidättämisestä, uudelleen voimaan asettamisesta tai sertifikaatin pysyvästi pidättämisestä.

Miten voimme auttaa?

Ota yhteyttä